Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvného strana kúpnej zmluvy uzatvorila podľa zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. 
Predávajúcim je firma Puzzlepoint.cz s.r.o. (IČ: CZ03252175), so sídlom Husovo námestie 50, 339 01 Klatovy, okr. Klatovy, živnostenský list vydaný MÚ Klatovy dňa 24.11.2004 č. OŽU 7459/04/253/1. Kontaktný, právne a bankové informácie sú uvedený na samostatnej stránke. V prípade záujmu o veľkoobchodný nákup, prejdete na stránku Veľkoobchod. 

Kupujúci

Spotrebiteľ - Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorý uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti či samostatného výkonu Svojho povolania. Právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a súvisiacimi predpismi. 

Podnikateľ - podnikateľom je osoba, ktorá vykonáva na vlastný účet a Zodpovednosť zárobkových činnosť za účelom dosiahnutia zisku, prípadne osoby konajúce v mene alebo na účet podnikateľa. Právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Podnikateľským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a tá fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza IČO a / alebo DIČ.

Kúpna zmluva

V prípade, že je Kupujúci spotrebiteľom, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie vizitky ponúkaného tovaru na internetové stránky www.puzzle-prodej.cz. Kúpna zmluva v tomto prípade vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a jej prijatím Predávajúcim. Toto prijatie potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu Kupujúcemu. Na vznik kúpnej zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv. 

V prípade, že je Kupujúci podnikateľom, je odoslanie objednávky tovaru návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, zatiaľ čo samotná kúpna zmluva je uzatvorená až vo chvíli doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom. S cieľom predísť prípadným sporom Predávajúci informuje Kupujúceho - podnikateľa o skutočnosti, že vo výnimočných prípadoch môžu byť údaje uvedené na internetových stránkach www.puzzle-prodej.cz chybné či neaktuálne. Predávajúci týmto vylučuje akúkoľvek formu predzmluvné zodpovednosti založené na očakávaní spojenom s odoslaním objednávky. 

Kupujúci musí počas objednania uviesť úplnú platnú adresu, ďalšie kontaktné údaje (email, telefón) a zvoliť spôsob platby. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje k odobratiu zvoleného tovaru a k uhradení príslušnej sumy.

Dodacie lehoty a dodanie tovaru

Presnú dodaciu lehotu sa Kupujúci vždy dozvie v čo najkratšom čase (väčšinou do 24 hodín) po odoslaní objednávky Predávajúcemu, alebo kedykoľvek na žiadosť Kupujúceho. Ak je tovar skladom, je dodacia lehota do 3 dní od odoslania objednávky, inak sa pohybuje medzi 7-14 dni. 

Tovar je odoslaný Kupujúcimi v neporušenom obale, ktorý je prispôsobený charakteru tovaru a zabraňuje jeho poškodeniu. V zásielke je priložený dodací list plniaci funkciu reklamačného a daňového dokladu. 

Zákazník je povinný skontrolovať neporušenosť obalu. Pokiaľ prevezme zjavne poškodenú zásielku, musí o tejto skutočnosti upozorniť prepravcu.

Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť voliť medzi platbou prevodom a platbou na dobierku. Pri voľbe platba prevodom prebehne je Kupujúcemu odoslaný email s informáciami potrebnými pre vykonanie platby (číslo účtu, čiastka, variabilný symbol). Tovar môže byť expedovaný až po pripísaní požadovanej čiastky na účet Kupujúceho.

Záručné podmienky a práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa chybného plnenia sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (predovšetkým potom § 1914 - 1928, § 2099 - 2117 a § 2161 - 2174). 

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu - Spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá žiadne vady, predovšetkým potom že má dohodnuté a inzerovanej vlastnosti, hodí sa k účelu, ktorý uvádza predávajúci alebo je obvyklý, ďalej že je vec v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, hmotnosti či kvality a vyhovuje príslušným právnym predpisom Slovenskej republiky. Ak vec tieto vlastnosti nemá, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nové veci bez vád, výmenu jej chybnej súčasti či opravu veci podľa toho, ktorý postup je primeraný povahe vady. Pokiaľ toto nie je možné, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neuplatní žiadny z uvedených postupov, môže v odôvodnených prípadoch Spotrebiteľ nárokovať primeranú zľavu z ceny veci. Právo z chybného plnenia podľa kúpnej zmluvy nepatrí Spotrebiteľovi v prípade, že tento pred prevzatí veci vedel o tom, že vec má vadu, alebo vadu sám spôsobil.


Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov počnúc dňom prevzatia veci. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. V ostatných prípadoch musí Spotrebiteľ postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Zodpovednosť za chybné plnenie sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené jej užívaním. 

Kupujúci pri uplatnení práva z chybného plnenia (reklamácii) kontaktuje Predávajúceho. Napíše najlepšie na email kontakt@puzzle-prodej.cz podrobnosti k reklamácii, prípadne zavolá na tel. +420 720 579 325 alebo kontaktuje predávajúceho iným spôsobom (osobne, listom, a pod.). Predávajúci bez zbytočného odkladu odpovie Kupujúcemu a poskytne informácie ohľadne ďalšieho postupu reklamácie. Predávajúci či servisné stredisko posúdi oprávnenosť uplatnenia práva zo chybného plnenia a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia. Predávajúci bude konať bez zbytočného odkladu, termín pre vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. 30 dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inak.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - Spotrebiteľ má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru podľa § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej vyššie. V rámci odstúpenia od zmluvy Kupujúci oznámi Predávajúcemu ideálne aspoň číslo objednávky, dátum nákupu a číslo bankového účtu určeného pre vrátenie peňazí. Ak neuvedie číslo bankového účtu, budú mu peniaze vrátené na bankový účet, z ktorého bola vykonaná platba. 

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (okrem sumy, ktorá predstavuje dodatočné náklady spojené s dodanie tovaru spôsobom zvoleným Kupujúcim, ktorý zároveň nebol najlacnejším spôsobom dodania tovaru, ktorý ponúka predávajúci) do 14 dní odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky. 

Kupujúcemu skôr, než mu tento tovar vráti, alebo preukáže, že tovar riadne odoslal. Kupujúci musí v prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od riadneho odstúpenia od zmluvy vydať Predávajúcemu všetko, čo na základe zmluvy získal. Pokiaľ toto nie je možné, musí poskytnúť Predávajúcemu protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. V prípade, že je vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci uplatniť právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Predávajúci si eviduje osobné údaje Kupujúcich, ktoré boli uvedené pri objednávke (meno, adresu, telefón, kontaktný email). Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Predávajúci neodovzdáva tieto údaje nikomu inému. 

Ak Kupujúci odošle pri objednávke súhlas, môže mu Predávajúci oznamovať emailom obchodné oznámenia s novinkami a akčnými ponukami, ktoré sa vzťahujú výhradne k sortimentu na www.puzzle-prodej.cz a podobného charakteru. 

Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. 

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že pošle emailovú správu na kontakt@puzzle-prodej.cz alebo túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu telefonicky.

Záverečné ustanovenia

V prípade sporu medzi Kupujúcim spotrebiteľom a Predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869 (www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.puzzle-prodej.cz. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich bezproblémovú reprodukciu a archiváciu tak, aby mohol uchovať znení platnej ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. 

Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy Kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane v nej uvedené ceny objednaného tovaru, pokiaľ nebolo preukázateľne (najlepšie písomne) dohodnuté inak. 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti k 1. januáru 2014.

Informácie o ochrane osobných údajov a mimosúdnom vyrovnaní (GDPR)

Po odoslaní objednávkového formulára bude prevádzkovateľ webu puzzle-prodej.cz firma Puzzlepoint.cz s.r.o. (IČ: CZ03252175) (ďalej len Správca) spracovávať a spravovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov 101/2000 Zb. a v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 poskytnuté osobné údaje za účelom uloženia mena a priezviska, emailovej adresy a telefónneho čísla v rámci webu puzzle-prodej.cz. Základné doba platnosti a s tým súvisiace doba spracovanie poskytnutých osobných údajov je 10 rokov od odoslania osobných údajov. Túto lehotu môžete kedykoľvek predčasne skrátiť alebo naopak predĺžiť. 

Beriem na vedomie, že poskytnutím osobných údajov Správcovia mám právo na: 

  1. Na prístup k osobným údajom. 
  2. Na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov.
  3.  Podanie vysvetlenia v prípade podozrenia, že spracovanie mojich osobných údajov narúša ochranu môjho osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi. 
  4. Požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenie nakladania s osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením. 
  5. Obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. 
  6. Na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané nezákonne. 
  7. Na prenosnosť údajov. 
  8. Právo namietať, po ktorej spracovaní mojich osobných údajov ukončí, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov.